zondag 14 juli 2024 om 10:00

Ochtenddienst
Voorganger(s): ds. C. Baggerman

  
U kunt 10 minuten voor aanvang dienst op de afbeelding klikken om de dienst mee te beleven.
Of meeluisteren via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.
Vandaag is er weer Jongeren Nevendienst!

Orde van dienst
Orgelspel
Mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 48: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 48: 3 en 4
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 305
Wet
Zingen: Lied 8 (ELB)
Gesprek met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar de jongerennevendienst
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: 1 Korintiërs 10:23-11:1
Zingen: Psalm 24: 1 en 2
Prediking: – ‘Alles is toegestaan.’- 1 Kor. 10: 23
Zingen: Lied 791
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Zingen: Lied 978
Zegen
Zingen: Amen, amen, amen
Orgelspel

In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor Inloophuis Crimpen Inn een interkerkelijk initiatief in Krimpen aan den IJssel,
voor mensen die zich eenzaam voelen en/of ontmoeting zoeken en uitgegroeid tot een plek
waar mensen van allerlei nationaliteiten elkaar ontmoeten.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug