zondag 21 april 2024 om 10:00

Ochtenddienst
Voorganger(s): ds. C. Baggerman


U kunt 10 minuten voor aanvang dienst op de afbeelding klikken om de dienst mee te beleven.
Of meeluisteren via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Orde van dienst
Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Psalm 66: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 66: 5
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen: Lied 652
Wet
Zingen: Lied 501 (ELB) Vrede van God
Gesprek met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Jona 1: 1-9 (NBG-1951)
Zingen: Psalm 107: 12 en 13
Prediking: – ‘Het woord des HEREN kwam tot Jona’. Jona 1: 1
Zingen: Lied 146 c: 1 en 4
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Zingen: Lied 642: 1, 4, 5 en 8
Zegen
Zingen: Amen, amen, amen

In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor het Noodfonds.
Zodat werk onder mensen die een steuntje in de rug nodig hebben door kan blijven gaan.
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug