zondag 26 november 2023 om 10:00

Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger(s): ds. C. BaggermanU kunt ook vanaf 10.00uur op de afbeelding klikken om de dienst mee te beleven.
Of meeluisteren via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad

Zingen: Psalm 121: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 913: 1 en 2
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Wet
Zingen: Lied 422: 1 en 3 (Ev. Liedb.)
Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 11: 25-30
Zingen: Psalm 62: 5
Prediking: ‘Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik
                  zal jullie rust geven. ‘- Mt. 11:28
Zingen: Gezang 223 (Herv. Bundel-1938)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 746: 1, 2, 3 en 4
Gedachtenis van hen die dit jaar ontslapen zijn
Er wordt na het noemen van iedere naam een witte roos naar voren gebracht.
Zingen: Lied 746: 5, 6, 7 en 8
Gedachtenis van doop, belijdenis en huwelijkszegen
Er worden rode rozen naar voren gebracht.
Zingen: Lied 939: 1
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Zingen: Lied 132 (Ev. Liedb.)
Zegen
Zingen: Amen – amen – amen

In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor de Bartiméus fonds ter ondersteuning
voor iedereen met een visuele beperking en/of meervoudige beperking,
en ook  iedereen die hen ondersteunt. 
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug