zondag 19 maart 2023 om 10:00

Ochtenddienst
Voorganger(s): ds. C. Baggerman


Vanmorgen is er ook Jongeren Nevendienst!
Aan deze dienst werken mee de River Voices, o.l.v. Everhart Zwart.
U kunt ook vanaf 10.00uur op de afbeelding klikken om de dienst mee te beleven.
Of meeluisteren via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie

Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Zingen:     Psalm 122: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
River Voices zingt:
•    Lenten Meditation
•    Heer, ontferm U
Verootmoediging 
Genadeverkondiging 
Wet
Zingen:     Ev. Liedb. 422: 1 en 3 (Als je geen liefde hebt…)
Gesprek met de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
River Voices zingt:
•    Must Jesus bear this cross alone
•    Op U alleen
Schriftlezing: Matteüs 15:29-39
Zingen:    Lied 546: 1, 4 en 5
Prediking  
Zingen:     Lied 556: 1, 3 en 4
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
River Voices zingt:
•    I have a dream
Inzameling der gaven
River Voices zingt:
•    Leid mij, Heer (Ev. Liedb. Lied 186a), vers 3 met samenzang
Zegen
Zingen:    Lied 416 (samen met koor)

In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor Shelter ministries de organisatie die vanuit Kamerik zorgdraagt voor de zondagschool en het weeshuis in Kriel.
De 2e collecte is voor de kerk.

De extra collecte in de 40-dagentijd bij de uitgang is voor Oekaïne: voor steun aan een ziekenhuis, samen met de Krimpense Oekraïners die hieraan bijdragen en voor hulptransporten die van hier naar Oekraïne gaan.
Overmaken voor de 40-dagentijdcollecte kan ook: met het diaconiebanknr. en vermelding van het collectedoel.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug