zondag 12 februari 2023 om 10:00

Ochtenddienst
Voorganger(s): ds. C. Baggerman


U kunt ook vanaf 10.00uur op de afbeelding klikken om de dienst mee te beleven.
Of meeluisteren via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.
Vanmorgen is er ook Jongeren Nevendienst!
In deze ochtenddienst zullen vier ambtsdragers worden herbevestigid.

Liturgie
Mededelingen van de kerkenraad

Zingen:           Psalm 138: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen:           Lied 342 (Ev. Liedb.)
Gesprek met de kinderen
Wet
Zingen:           Lied 970
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: 1 Koningen 21: 1-16
Zingen:           Psalm 101: 1 en 3
Schriftlezing:  1 Koningen 21:17-29
Zingen:           Psalm 101: 5 en 6
Prediking:       ‘Mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden.’ – 1 Kon. 21: 20
Zingen:           Lied 974: 1, 3 en 5
Presentatie van de ambtsdragers
Onderwijzing over het ambt
Zingen:  Lied 360: 1 en 2
Gebed
Verbintenis en gelofte van degenen die hun ambtswerk voortzetten
Zingen:  Lied 360: 3 en 4
Vraag aan de gemeente
Zingen: Lied 360: 5 en 6
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 150a: 1, 2 en 4
Zegen
Zingen:           Amen, amen, amen


In de 1e collecte vraagt de diaconie uw bijdrage voor Schuldhulpmaatje
De 2e collecte is voor de kerk.

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug