zo 25 okt 2020  om 18:30
Voorganger: ds. W.J.W.Scheltens uit Lunteren
Krimpen Zingt dienst in de Rank

In deze gezamenlijke Krimpen Zingt dienst  in de Rank gaat voor  ds. W.J.W.Scheltens uit Lunteren
Het thema van de dienst is: "Liedjes van verlangen"
Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben  aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.  
Deze dienst vanuit de Rank is ook via een livestream mee te beleven via deze LINK
U kunt de dienst vanaf 18.30uur of op een later tijdstip  ook beluisteren via de Kerkomroep  
Tijdens deze dienst wordt de zang verzorgd door Marjolein Kolkert , met begeleiding van Everhard Zwart Orgel/piano 

Liturgie:

Orgelspel
Welkom
Intochtslied: Psalm 84: 1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer,
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om,
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen,
dan dat het juichend U ontmoet,
die leven zijt en leven doet.

Stil moment

Bemoediging en groet

Zingen: Samen in de Naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan,
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis.
 'T Werk van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt,
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
Naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
Mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer.
'T Is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer!

Gebed om de opening van het woord

SCHRIFTLEZING II: Psalm 42

Zingen: Opwekking 520
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
Wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
Dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
Dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
Maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens.

Met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

SCHRIFTLEZING I: Psalm 62 1 - 9

Zingen: Psalm 62: 1
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Opwekking 717
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen. Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen.

Psalm 62: 4
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.

Overdenking: “Liedjes van verlangen”
Tekst: Psalm 42: 2 - 3
2Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar u, o God.
3Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en Gods gelaat aanschouwen?

Zingen: Psalm 42:1
Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

ELB 8
Als een hert, dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen;
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Psalm 119: 65
Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.

Dankgebed, Voorbeden en ‘Onze Vader’

Collecte moment: Solozang: The Rose

Slotzang: 754: 1, 2 en 3
Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in ’s hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Zegen

Na de dienst - Solozang: Opwekking 404
Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar - en dag en nacht
Brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
Naar een liefde die verwarmt.

Laat de vlam weer branden,
Als een helder baken;
Als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
Laat de liefde branden,
Als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt;
Dat is de kracht waarmee wij gaan,
Om hen die vallen, hen die wank'len
Op te vangen in uw naam.

Laat de vlam weer branden,
Als een helder baken;
Als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
Laat de liefde branden,
Als een vuur, als een vuur.

Een extra collecte voor de onkosten van deze zangdienst.

 

terug

Agenda

Ochtenddienst

01 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman 

Avonddienst

01 nov 2020 om 18:30
ds. C. Baggerman

KinderDankdienst in de Rank

04 nov 2020 om 14.30
ds. M.D. van der Giessen en ds. J.B.de Rijke

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring