zo 1 nov 2020  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Ochtenddienst

kerkdienst 1 november
Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven
Of luister mee via de Kerkomroep 
Dit kan ook op een later tijdstip.

Liturgie

Mededelingen van de kerkenraad  
Zingen:     Psalm 126: 1 en 2
Stil gebed, votum en groet
Zingen:    Psalm 126: 3
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Zingen:    Lied 203 (Ev. Liedb.) 

1.    Genade, zo oneindig groot,
    dat ik, die 't niet verdien,
    het leven vond, want ik was dood
    en blind, maar nu kan 'k zien.

2.    Genade die mij heeft geleerd
    te vrezen voor het kwaad.
    Maar ook - als ik mij tot Hem keer
    dat God mij nooit verlaat.

3.    Want Jezus droeg mijn zondelast
    en tranen aan het kruis.
    Hij houdt mij door genade vast
    en brengt mij veilig thuis.

4.    Als ik daar in zijn heerlijkheid
    mag stralen als de zon,
    dan prijs ik Hem in eeuwigheid
    dat ik genade vond.
Wet
Zingen:    Lied 722
Moment voor de kinderen
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 20: 1-16
Zingen:    Psalm 103: 3
Prediking:  –  ’Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uit trok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken.’ – Mt. 20: 1
Zingen:     Lied 841: 1 en 2
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Zingen     Gezang 96: 1 en 2 (Herv. Bundel-1938)
1.    Een vaste burcht is onze God,
    een toevlucht voor de zijnen!
    Al drukt het leed, al dreigt het lot,
    Hij doet zijn hulp verschijnen!
    De vijand rukt vast aan
    met opgestoken vaan;
    hij draagt zijn rusting nog
    van gruwel en bedrog,
    maar zal als kaf verdwijnen!

2.    Geen aardse macht begeren wij,
    die gaat alras verloren.
    Ons staat de sterke Held ter zij
    dien God ons heeft verkoren.
    Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
    dat Hij de Christus heet,
    Gods eengeboren Zoon,
    verwinnaar op den troon:
    de zeeg’ is ons beschoren!
Zegen
Zingen:     Amen, amen, amen


De diaconie vraagt in de 1e collecte uw bijdrage voor Kerk in Actie die een project van de  Najaarszending ondersteunt: Sterke vrouwen in de kerk in West-Papoea (Indonesië)

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor aanschaf video- en opname apparatuur:
bankrekening NL84 RABO 0351 9768 17
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Kerk-TV IJsseldijkkerk
 

terug

Agenda

Ochtenddienst

29 nov 2020 om 10:00
ds. C. Baggerman

Avonddienst

29 nov 2020 om 18:30
ds. J. Verboom

Adventsgebed

02 dec 2020 om 19.30
pastoor H. Flohr en ds G. den Hartogh

_______________

Contact & Adres 

           

 

_______________

Nieuwsbrief


 

_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring