Geld voor kerkenwerk

Het werk van de kerk wordt gefinancierd vanuit verschillende inkomsten, zoals collecten en giften, legaten en erf-schenkingen en het verhuur van gebouwen.
Het grootste aandeel komt uit de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden, waarvoor jaarlijks in de maand januari de actie Kerkbalans wordt gehouden.

Giften aan de kerk zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, omdat deze een status heeft van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat onder bepaalde voorwaarden een deel van een gift kan worden terug ontvangen van de Belastingdienst.
Onderscheid is te maken tussen incidentele en periodieke giften. Een ‘periodieke gift’ is een structurele gift die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Nadere informatie kunt u krijgen bij het Kerkelijk Bureau.
 
terug