zondag 19 september 2021  om 10:00
Voorganger: ds. C. Baggerman
Doopdienst

Voor deze dienst geldt een bepaald aantal bezoekers die zich hebben aangemeld en daarop zijn uitgenodigd.
Klik vanaf 10.00uur op de afbeelding om de dienst mee te beleven.

Of luister mee via de Kerkomroep
Dit kan ook op een later tijdstip.
In deze dienst zal de doop worden bediend aan twee dopelingen. Bijzonderheden leest u in het gesloten gedeelte.

Liturgie
In deze dienst wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend aan:
Giovanna Alicia van Dijke
Eloise Marian Christina Mesker


Welkom en mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Psalm 122: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 283: 1, 2 en 5
Onderwijzing over de doop

Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.’
In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen.
Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.
Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.
In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 
In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: “Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nakomelingen, en alle komende generaties, tot een eeuwig verbond, om u en uw nakomelingen tot een God te zijn.”
Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen.
Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.’ En Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. 
Zingen: Lied 444 (Ev. Liedb.)
Doopgebed
 Geloofsbelijdenis (staand)

Allen gaan weer zitten
Onder het zingen van het volgende lied worden de dopelingen binnengebracht:

Zingen: Lied 348: 1, 2 en 3
Doopvragen

Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?

Belijdt u dat uw kind, hoewel het met ons deelt in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd is, deel heeft aan Gods verbond en daarom behoort gedoopt te zijn?

Belooft u, met de gaven die God u heeft gegeven, uw kind voor te gaan op de weg van de Heer opdat ze haar doop leert verstaan en zich verbonden zal weten aan de gemeente van Christus? 
Bediening van de Heilige Doop
Staande toezingen: Psalm 105: 3

    God, die aan ons zich openbaarde,
    regeert en oordeelt heel de aarde.
    Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
    tot in het duizendste geslacht.
    ’t Verbond met Abraham zijn vrind
    bevestigt Hij van kind tot kind.
Vraag aan de gemeente:
Gemeente, wilt u Giovanna en Eloise, die nu gedoopt zijn, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en hen voorgaan in het volgen van Jezus Christus?
Antwoord: Ja, van harte
Allen gaan weer zitten
Doopkaars – uitreiken kinderbijbel
Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst
Gebed om verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing:  Galaten 3: 24-29
Zingen:    Lied 611

Prediking: ‘…U allen die door de doop één met Christus bent geworden, 
                        hebt u met Christus omkleed. ’ – Galaten 3: 27

Zingen:      Lied 675
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Zingen:    Lied 868: 1 en 3
Zegen 
Zingen:    Amen, amen, amen

De inzameling van de gaven vindt bij de uitgang plaats

De diaconie vraagt op deze zondag in de 1e collecte uw bijdrage voor het Gevangenispastoraat, Het gevangenispastoraat dat plaats vindt in de Penitentiaire Inrichting ‘De IJssel’ wordt gedragen door alle kerken van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Ook vanuit onze gemeente zijn er diverse mensen actief in het gevangenispastoraat. Het is dankbaar en leerzaam om te doen.
De 2e collecte is voor de kerk

Collecten:
Als u thuis wilt meedoen aan de collecten, kunt u een bijdrage overmaken:
Voor de Diaconie :
bankrekening NL98RABO0351902651
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente K.a/d IJ
o.v.v. het collectedoel en: IJsseldijkkerk

Voor de Kerk :
bankrekening NL84RABO0351976817
t.n.v. Protestantse Gemeente K.a/d/IJ
o.v.v. IJsseldijkkerk 

Voor het Orgelfonds IJsseldijkkerk:
bankrekening NL85 INGB 0004 459520.
t.n.v. Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel
o.v.v. Orgelfonds IJsseldijkkerk

terug

Agenda

Ochtenddienst

26 sep 2021 om 10:00
dr. G. den Hartogh 

Krimpen Zingt dienst in de Rank

26 sep 2021 om 18:30
Andries Knevel uit Huizen

_______________

Online kerkdiensten

Meeleven  (besloten)

_______________

Contact & Adres 

           

_______________

Nieuwsbrief


_______________

Aanmelden
besloten gedeelte

 

Privacy verklaring