het visiestuk van de IJsseldijkkerk

Hieronder kunt u lezen in het visiestuk van onze gemeente. Het is onderverdeeld in 7 thema's. Doel is dat het stuk niet alleen een visie blijft, maar dat de thema's handen en voeten krijgen. We rekenen op u.

Inleiding Als thema voor het visiestuk is gekozen voor: Vurigheid en Geestkracht.

Hoe moet onze gemeente eruit zien?

Wie zijn wij als christenen, leden van de gemeente rond de IJsseldijkkerk? Wat is ons toekomstvisioen? Dat zijn vragen die speelden rond onze gesprekken over beleid. Als de leerlingen van Jezus na de kruisiging en de opstanding van hun Heer bij elkaar zijn, dan zijn ze dat met gesloten deuren en ramen. Het is een heftig gebeuren geweest, niet in de laatste plaats vanwege hun eigen gedrag. Ze zijn aan zichzelf ontdekt als lafaards. Toen Jezus hen nodig had, gingen ze ervan door. En nog steeds ligt er angst in hun hart. De haat van schriftgeleerden en Farizeeën is nog niet weg. Ze weten dat en voelen dat ook elke keer als ze weer in de tempel zijn. En dat is elke week, elke sabbat. Als de leerlingen na de kruisiging en de opstanding van Jezus bij elkaar zijn, dan vinden ze bemoediging bij elkaar. Ze vertellen elkaar de woorden van Jezus, ze zijn samen stil en luisteren samen naar de bijbel en bidden en zingen. Dat doen ze ook op de Eerste Pinksterdag. En dan beleven ze de vurigheid en de geestkracht van het geloof. In die gesloten ruimte komt de Heilige Geest binnenwaaien. En zo ervaren ze dat ook. Als wind die het hele huis vult. Als vuur dat als vlammen over hun hoofden danst. Mooiste omschrijving van een doodgelopen stilgevallen gemeenschap die weer in beweging komt. En in beweging komen doen ze. Ze worden het huis haast uitgeworpen. Op straat gegooid, midden tussen hun volksgenoten in. En ze gaan vertellen. Hun hart is vol van geloof in de levende Heer Jezus Christus. En ze vertellen zo beeldend, zo levend, dat duizenden mensen niet alleen blijven staan om te luisteren. Nee, ze blijven en willen bij die levende Heer horen! Dat willen wij ook! Hier in Krimpen aan den IJssel. En daarom zetten we zeven punten op onze horizon. Met de leerlingen willen we ons telkens weer voorbereiden op de komst van die levende Heer. We doen dat met de discipelen in stilte en vasten met de kerkdienst als kernwaarde. Maar dan willen we actief worden. We hebben bepaalde groepen gemeenteleden op ons hart, waaraan we meer dan gewone aandacht willen besteden. Maar niet ten koste van het omzien naar elkaar. Ieder mens is immers kostbaar voor God? Daarom willen we ook naar buiten de gemeente toe die levende Heer present stellen. We zoeken naar de juiste kanalen om dat allemaal mogelijk te maken. Vurigheid en geestkracht mogen ons daarbij inspireren!

 

thema 1: Stilte en vasten

In onze hedendaagse maatschappij is er voortdurend overal geluid, herrie en lawaai om ons heen. De Geest spreekt tot ons in de Stilte. Als de Stilte uit ons leven is verdwenen, hoe kunnen wij de Geest dan gewaar worden. Het is broodnodig dat mensen opnieuw leren om Stil te worden voor God en op die manier ruimte te maken voor wat de Geest ons influistert. In het verlengde van het thema 'Stilte' ligt het thema 'Vasten'. Ook leven we in een maatschappij waar overconsumptie de norm lijkt te zijn. We zien vasten als een bezinning op en/of oefening in een andere levensstijl. Door stilte en vasten kunnen we dichter bij God komen.

De komende jaren willen we daarom aandacht besteden aan het thema 'Stilte'. Dit kan in de kerkdienst, maar ook op andere momenten. Er worden al speciale gebedsdiensten gehouden in de paastijd waar mensen collectief de Stilte zoeken. Het is goed ook de jongeren hierbij te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld met een speciale jeugdgebedsdienst voor jongeren van de eethuiscatechese. Het thema zou dan ook in de eethuiscatechese en in de kindernevendiensten verder uitgediept kunnen worden. Aan vasten willen we in de lijdenstijd specifieke aandacht gaan besteden, bijvoorbeeld door het organiseren van een gezamenlijke 'magere' maaltijd.

 

thema 2: Actief meedoen in de Kerk

Belangrijk is dat veel gemeenteleden actief meedoen in de kerk. Veel volwassenen worden zo in beslag genomen door de dagelijkse drukte van opvoeding, werk en gezin, dat zij nauwelijks in staat zijn actief mee te doen in de Kerk. Omdat het bekleden van een ambt een wekelijkse inzet vraagt, komen zij daar al helemaal niet aan toe, al blijft ook dit werk noodzakelijk om uiting te geven aan het thema. Vaak zijn zij wel bereid korte eenmalige activiteiten op zich te nemen.

Enkele voorbeelden van eenmalige activiteiten: meewerken aan de zomer-/wintermarkt, een Bijbel-doe-dag of een kamp. De komende jaren willen we aandacht besteden aan het formuleren van kleine eenmalige klussen, waar gemeenteleden aan kunnen meedoen. De talentenbank kan meer onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast denken we aan een klussenlijst of een vacaturebank voor klussen en eenmalige activiteiten.

 

thema 3: Specifieke aandacht voor Jong Volwassenen (18-30), Opvoeders en Alleengaanden (30-50).

Voor een levende gemeente is het cruciaal dat iedereen actief is en dat alle leeftijdsgroepen actief meedoen, om te voorkomen dat ze afhaken en buiten de kerk terecht komen. Er wordt veel gedaan voor de jongeren in onze Kerk. De activiteiten van de kindernevendienst en de eethuiscatechese worden als zeer positief ervaren. Ook worden er voldoende activiteiten georganiseerd voor senioren. De jongvolwassenen vormen een kwetsbare groep. Ze gaan studeren, verhuizen, verliezen de band met de eigen kerk en schuiven op die manier langzaam aan naar de rand van de Kerk. De opvoeders vormen eveneens een kwetsbare groep, omdat zij zo in beslag genomen worden door de drukte van alle dag, dat de Kerk er gemakkelijk bij inschiet. Ook is het van belang om de groep alleengaanden (30-50), die door de hectiek van alle dag niet altijd de aandacht krijgt die zij verdient, niet uit het oog te verliezen.

De komende jaren willen we speciale aandacht besteden aan de Jong Volwassenen (18-30 jaar) Opvoeders (30-50 jaar) en Alleengaanden (30-50). Gemeenteavonden zijn wellicht iets te formeel om deze doelgroepen te binden. Misschien is het goed om aandacht te besteden aan meer informele contactmomenten voor deze groepen. Verder zouden we gerichte acties kunnen bedenken om bijvoorbeeld de Opvoeders meer bij de eethuiscatechese te betrekken.

 

thema 4:Kerkdienst als Kernwaarde.

De Kerkdiensten op de zondag vormen een centraal onderdeel van de Kerk en zijn als zodanig een belangrijke kernwaarde voor de Gemeente. Het wordt als positief ervaren dat er naast de traditionele zondagochtenddienst vooral in de avonddiensten veel ruimte is voor variatie (voorbedendienst, jeugddienst, kinderdienst, gezinsdienst, jeugdkerk, zingen op verzoek, diensten in de stille week, schooldienst).

De charismatische werkgroep, die gekoppeld is aan de voorbedendienst, bestaat inmiddels 20 jaar. De activiteiten worden als positief ervaren en het is van belang deze activiteiten meer te verbinden met de reguliere activiteiten van de kerk. Voor mensen zonder kerkelijke binding is een traditionele kerkdienst vrij ontoegankelijk. Misschien is het interessant om ook eens een aantal kerkdiensten te organiseren voor mensen zonder kerkelijke binding (bijvoorbeeld Opendeur diensten, welkomstdiensten).

 

thema 5: het missionaire werk

De gemeente wordt als getuige van Jezus in de wereld gezonden. Bij het missionaire werk is een goede samenwerking tussen de verschillende kerken in Krimpen. Er worden Sunday Half Hour-diensten, Alpha-cursussen, Bijbel-doe-dagen en kerkschooldiensten georganiseerd. Ook streven we er naar om leden van de gemeente actief uit te zenden en als gemeente om hen heen te staan, in daad, woord en gebed. Met de oprichting van de Centrale Missionaire Commissie is er een betere verankering van het missionaire werk binnen de verschillende kerken.

In het kader van het missionaire werk kunnen er aparte concerten en praise-avonden georganiseerd worden. Misschien is ook een kerkdienst op zaterdag in combinatie met een prikkelend thema interessant. De 'kerk' zou meer contact met de scholen kunnen onderhouden en haar deuren kunnen openen voor basisscholen die hun kerstviering in de kerk willen organiseren. Dat kan drempelverlagend werken voor ouders die nooit (meer) naar een kerk gaan. Aandacht voor onze broeders en zusters in bijvoorbeeld het 'Oude Noorden' in Rotterdam is evengoed een opdracht als het uitzenden van gemeenteleden naar Afrika e.a..

 

thema 6:Omzien naar elkaar

De maatschappij is de voorbije jaren meer en meer gericht op het individu. Ieder mens is verantwoordelijk voor zichzelf. Ook de overheid trekt zich meer en meer terug (zie de ontwikkelingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - WMO). Als levende, aanstekelijke gemeente, hebben we de opdracht om 'om te zien' naar elkaar, naar onze naaste, die wellicht niet meer voor zichzelf kan zorgen of die eenzaam is.

We willen de komende tijd zoeken naar mogelijkheden om dit thema vorm te geven; om de hulpvraag en eventuele eenzaamheid in beeld te krijgen. Kunnen we dit zelf, of hebben we daar hulp in de vorm van een cursus voor nodig? Kan het (vaker) organiseren van een groot huisbezoek een bijdrage leveren?

 

thema 7:Comunicatie

Een levende gemeente kan niet zonder het gesprek, de ontmoeting. Het is van belang om op een passende manier de verschillende doelgroepen te benaderen. Jongeren en jong volwassenen groeien op met nieuwe media. Daarom moeten we de jeugd meer betrekken bij de communicatie van de IJsseldijkkerk. Ook informele communicatie is van belang. De glühwein en warme chocolademelk na de kerstnachtdienst laten zien dat het positief is om op dit punt bestaande patronen eens te doorbreken. Misschien zouden we op die manier ook eens creatieve ideeën moeten verzinnen om meer mensen te betrekken bij het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst.

Het uitbreiden van de website is een belangrijk onderwerp voor de komende jaren. Bijvoorbeeld door het opzetten van een speciale felicitatiepagina. Daarnaast moeten we ook nadenken over nieuwe vormen van communicatie naast het traditionele kerkblad. Zo zou er bijvoorbeeld een digitale weekbrief kunnen verschijnen, 1 x per 2 weken, als het kerkblad niet verschijnt. Hoe vangen we nieuwe mensen op, onderwerpen om nader uit te werken.

Social Media